Soortenlijst en foto’s biesboschexcursie 2019

Tijdens deze excursie zijn er veel verschillende vogelsoorten gezien en zijn er ook verschillende foto’s gemaakt

De soortenlijst:

 1. Aalscholver
 2. Bergeend
 3. Blauwborst
 4. Brandgans
 5. Bruine kiekendief
 6. Buizerd
 7. Grote Canadese gans
 8. Cetti`s zanger
 9. Ekster
 10. Fazant
 11. Fitis
 12. Fuut
 13. Gaai
 14. Gele kwikstaart
 15. Graspieper
 16. Grauwe gans
 17. Groene specht
 18. Groenling
 19. Grote bonte specht
 20. Grutto
 21. Houtduif
 22. Huismus
 23. Huiszwaluw
 24. Kauw
 25. Kemphaan
 26. Kievit
 27. Kluut
 28. Kneu
 29. Knobbelzwaan
 30. Kokmeeuw
 31. Koolmees
 32. Kraai
 33. Krakeend
 34. Kuifeend
 35. Kleine Mantelmeeuw
 36. Meerkoet
 37. Merel
 38. Nijlgans
 39. Pimpelmees
 40. Putter
 41. Rietgors
 42. Ringmus
 43. Roodborst
 44. Roodborsttapuit
 45. Scholekster
 46. Slobeend
 47. Smient
 48. Spreeuw
 49. Tafeleend
 50. Tjiftjaf
 51. Torenvalk
 52. Tureluur
 53. Turkse tortel
 54. Veldleeuwerik
 55. Vink
 56. Visarend
 57. Waterhoen
 58. Wilde eend
 59. Winterkoning
 60. Wintertaling
 61. Witgatje
 62. Witte kwikstaart
 63. Wulp
 64. Zanglijster
 65. Zilvermeeuw
 66. Grote zilverreiger