Busexcursie Oostvaarderspl.

Onderstaand vind u de soortenlijsten van de gehouden busexcursies Oostvaardersplassen

2016
VOGELS
Knobbelzwaan x
Grauwe Gans x
Kolgans x
Toendrarietgans
Brandgans x
Bergeend x
Tafeleend x
Kuifeend x
Krakeend x
Smient x
Slobeend x
Brilduiker
Wilde Eend x
Wintertaling x
Aalscholver x
Blauwe Reiger x
Roerdomp
Kleine Zilverreiger
Grote Zilverreiger x
Ooievaar
Lepelaar
Dodaars x
Geoorde Fuut
Fuut x
Zeearend x
Bruine Kiekendief x
Blauwe Kiekendief x
Havik x
Sperwer
Buizerd x
Torenvalk x
Boomvalk
Slechtvalk x
Smelleken
Waterral x
Waterhoen x
Meerkoet x
Scholekster
Bontbekplevier
Goudplevier x
Zilverplevier
Kievit x
Bonte Strandloper
Kemphaan x
Watersnip x
Bokje
Grutto
Wulp x
Oeverloper
Witgat x
Tureluur
Kokmeeuw x
Dwergmeeuw x
Stormmeeuw x
Kleine Mantelmeeuw x
Zilvermeeuw x
Geelpootmeeuw
Pontische Meeuw x
Grote Mantelmeeuw x
Visdief x
Zwarte Stern
Holenduif x
Houtduif x
Turkse Tortel
Gierzwaluw
IJsvogel x
Grote Bonte Specht x
Kleine Bonte Specht
Groene Specht
Klapekster
Ekster x
Kauw x
Gaai x
Roek
Zwarte Kraai x
Goudhaantje x
Vuurgoudhaantje
Pimpelmees x
Koolmees x
Kuifmees
Zwarte Mees
Matkop x
Baardmannetje x
Boomleeuwerik
Veldleeuwerik
Oeverzwaluw
Boerenzwaluw
Huiszwaluw
Staartmees
Tjiftjaf x
Fitis
Zwartkop
Boomklever x
Boomkruiper x
Winterkoning x
Spreeuw x
Merel x
Zanglijster x
Koperwiek x
Kramsvogel
Grote Lijster
Roodborst x
Zwarte Roodstaart
Tapuit x
Roodborsttapuit x
Heggenmus x
Huismus
Ringmus
Grote Gele Kwikstaart
Witte Kwikstaart x
Boompieper
Graspieper x
Vink x
Keep
Groenling x
Putter x
Sijs x
Kneu
Goudvink
Appelvink
Rietgors x
BIJGESCHREVEN:
Grote Zaagbek x
Bladkoning x
Groenpootruiter x
Pontische Meeuw x
Krooneend x
Oeverpieper x
Cettis zanger x
ZOOGDIEREN
Ree x
Edelhert x
Vos x
EXOTEN
fazant x
indische gans
grote canadese gans x
zwarte zwaan
nijlgans x